Nyhedsbrev

Her finder du skolens sidste nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 11

"Vandskade

"Generalforsamling

"Skolefest

"Påskeferie

 

Kære forældre

 

I denne uge får I nyhedsbrevet tirsdag, da der i morgen er både generalforsamling og sidste tilmeldingsfrist til skolefest. Begge arrangementer er vigtige at få styr på, hvilket jeg håber at kunne bidrage til med et tirsdagsbrev. Skulle der dukke mere op i løbet af ugen, skal I nok høre fra mig igen. Jeg har endnu ikke fået nogen endelig tilbagemelding fra forsikringen ang. vandskaden i sidste weekend, men vi krydser stadig fingrer for, at der snar kommer en positiv melding, så vi kan komme i gang med at få tingene repareret.

 

I morgen aften er der generalforsamling. Jeg håber rigtig mange af jer har lyst og mulighed for at komme. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed, så derfor er det vigtigt at mange støtter op om denne, da det er på generalforsamlingen, at vigtige ting kan drøftes. Det er også på generalforsamlingen, at alle medlemmer vælger de folk, der skal varetage alles interesser frem til næste generalforsamling. Her taler jeg selvfølgelig om skolens bestyrelse, der er generalforsamlingens forlængede arm. Bestyrelen mødes ca. 10 gange på en skoleår á ca. 3 timers varighed. Her drøftes og gennemgås aktuelle sager og situationer. Økonomien tjekkes, og der tages beslutninger om fremtidige tiltag eller udfordringer. Man vælges for 2 år, hvorefter man igen er på valg. Der sidder 7 i bestyrelsen, hvilket betyder, at der på skift er 3 eller 4 på valg hvert år. I år der 3 på valg, og 2 af disse har siddet i min. 2 perioder og ønsker ikke at fortsætte. Derfor er der brug for mindst 2 nye, der ønsker at stille op til tjansen for min. de næste 2 år. Det kunne være dejligt, hvis der var flere, der havde lyst til denne opgave, så kunne vi få et rigtigt kampvalg. Det er muligt at melde sit kandidatur på forhånd til mig eller nuværende medlemmer af bestyrelsen, og man kan også på selve generalforsamlingen give til kende, at man ønsker at stille op. Der vil også blive mulighed for at foreslå kandidater, inden selve den skriftlige valghandling sættes i gang. Der skal også bruges 2 suppleanter, der kan træde ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem af en eller anden grund bliver nødt til at træde ud af bestyrelsen inden vedkommende selv er på valg.

Generalforsamlingen starter kl. 19.30 med velkomst og sang, hvor efter den udsendte dagsorden følges. Jeg vedhæfter dagordnen igen.

 

Nu er der også kun godt en uge til vores store skolefest. Vi er godt i gang med forberedelser af mange slags, og vi glæder os til at vise jer alt det, som vi i øjeblikket går og forbereder. Sidst jeg snakkes med Caroline, fortalte hun, at der stadig mangler en del hjælp til forskellige opgaver omkring skolefesten. Det gælder både bagning af kager, hjælp med maden samt praktiske opgaver omkring opstilling af borde og oprydning efter festen. Tak om I hurtigst muligt vil melde tilbage til hende ang. disse opgaver, så vi også kan få styr på dette i ordentlig tid. Der skal, som det kan ses, bruges en del hjælp, så hold jer ikke tilbage med at melde jer til. Hvis der er skolekreds folk eller bedsteforældre, der har lyst til at give en hånd, så er I også meget velkomne til at byde ind.

 

I mit sidste nyhedsbrev var der lidt rod med datoerne ang. tilmelding. Det er i morgen onsdag den 14. marts, der er sidste tilmeldingsdag. Tak om I vil sørge for at få jer tilmeldt hurtigst muligt og senest i morgen, så vi kan få bestilt det rigtige antal portioner til middagen. Jeg vedhæfter igen indbydelsen til skolefesten. Betaling sker primært ved MobilePay til 40415949 eller kontant afregning til klasselæreren. Prisen for hele skolefesten er i år 70 kr. pr. voksen og 35 kr. pr. barn. Hvis man ikke har en tilmeldingsseddel eller mulighed for at printe den ud, kan tilmelding foregå på mail til skolen@boddum-ydby-friskole.dk

 

Tilmelding til opgaver skal ske til Caroline på sms/tlf. 23319392 eller på mail carotorb@newmail.dk

 

Til brug optrin mm. har vi brug for et par rekvisitter. Vi vil gerne lave et lille arkiv med film, der hører ind under Den Danske Filmskat. Derfor håber vi, at mange af jer har en masse danske film, som vi må låne. Både VHS og DVD. Husk at skrive navn på dem, så I kan få dem igen. I må gerne sende dem med eleverne i skole allerede i morgen, hvis det er muligt. Vi skal også bruge et par store flotte planter på scenen til selve skolefesten. Hvis nogen har nogle vi kan låne, vil det være rigtig dejligt.

 

Tak for tilmeldinger til SFO og Børnehus i påskeferien. Alle der er tilmelding i SFO skal huske at have madpakke med til de 3 dage.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nyhedsbrev uge 11 - nr. 2

•Generalforsamling

•Skolefest

•Strejke og lockout varsel

 

Kære forældre

 

I aftes blev den årlige generalforsamling afviklet i multisalen på skolen. Der var et fint fremmøde på ca. 40 stk. Tak til alle, der deltog og bidrog til aftenens indhold.

Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen; Jesper Primdahl og Maria Kloster.

Derforuden sidder fortsat; Søren Vangsgaard (der blev genvalgt), Flemming Vangsgaard, Holger Jensen, Lasse Hundahl og Søren Torstensen. Som suppleant blev valgt Anna Højen og Heidi Kapitzky. Velkommen til de nye og tak til Caroline og Sine, der trådte ud af bestyrelsen. Bestyrelsen vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde onsdag den 11. april.

 

På generalsamlingen blev der efterlyst endnu et par stykker til at bage kage til skolefesten. Der mangler måske kun 2 kager, samt 1 eller 2, der bare kan afse en time eller to torsdag eftermiddag til at hjælpe til med noget mad. Det drejer sig ikke om madlavning, men blot forberedelse af noget salat, samt kogning af pasta mm. så det er noget alle kan hjælpe til med. Tilmelding til Caroline på sms/tlf. 23319392 eller på mail carotorb@newmail.dk

Der er pt. tilmeldt 210 til skolefesten, og vi mangler stadig at høre fra en par familier, så mon ikke vi kommer op på omkring 220 i det hele. Det synes jeg er super flot.

 

Under evt. fortalte jeg lidt om den varslede strejke/lockout, der måske kan ramme os efter påske. Der er stadig mange spørgsmål, som vi ikke har svar på, men det vi ved, er formuleret i nedenstående brev, som er formuleret af Friskoleforeningen. Jeg har indsat et par ord hist og her, så det passer til vores situation. Så svart vi ved mere, skal I nok få besked, men hovedpointen er, at hvis parterne ikke bliver enige før 10. april, så vil vi også blive nødt til at lukke ned for skoledelen, og I vil sandsynligvis blive nødt til at finde alternative løsninger til jeres børn i skoletiden, men mere om det, hvis det bliver aktuelt.

 

Om konfliktvarsler

 

Kære forældre og elever

 

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger på det statslige område er der som bekendt, afgivet konfliktvarsler i form af et begrænset strejkevarsel fra de faglige organisationers side og et omfattende lockoutvarsel fra statens side.

 

En strejke vil kunne iværksættes fra 4. april, og vil i givet fald ramme 24 skoler i Dansk Friskoleforening. En lockout vil kunne træde i kraft 10. april, og vil ramme alle frie grundskoler. Dog er et mindre antal skoler undtaget fra konflikten – heraf 6 af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Såvel strejke som lockout vil kunne udsættes af forligsmanden i op til 2 gange 2 uger.

 

Med andre ord er det uvist om det kommer til konflikt, og hvornår det i givet fald sker.

 

Vores skole er ikke udpeget til strejke, men vores skole er omfattet af den varslede lockout.

 

Indtil en konflikt eventuelt er etableret vil skolen fortsætte sine aktiviteter som sædvanligt. Men vi er naturligvis i gang med at forberede os på, at en konflikt kan blive en realitet.

 

Konflikten handler om løn- og arbejdsvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere, som aftales mellem Staten/Moderniseringsstyrelsen og Lærernes Centralorganisation. Skolen har ikke indflydelse på disse aftaler – og derfor håber vi, at mulig vrede og frustrationer ikke vil blive rettet mod skolen og dens medarbejdere.

Pædagoger, pedeller, rengøringsmedarbejdere og kontorpersonale er ikke omfattet. Endvidere er skolelederen undtaget fra konflikten.

 

En konflikt vil betyde at driften af skolen begrænses til de mest nødvendige opgaver, og til de opgaver, der kan løses med de ikke-konfliktramte medarbejdere.

Konfliktramt arbejde kan ikke udføres mens lockout/strejke pågår. Skolen skal medvirke i konflikten efter de retningslinjer staten (Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen) fastsætter – det er nemlig en forudsætning for at modtage statstilskud, at man følger de bestemmelser staten meddeler.

 

En konflikt vil på det generelle plan blandt andet betyde at:

•Skolen ikke må lade andre personer udføre de lockoutede/strejkendes læreres arbejde. Det gælder både undervisning, tilsyn og opsyn med eleverne.

Det betyder, at der ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer, som er omfattet af lockouten/strejken. Det vil derfor ikke være muligt at ændre på skoleskemaet, så andre personer overtager undervisningen i klassen.

 

•Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med de elever, der er på skolen. Elever kan godt møde på skolen selvom deres undervisning er helt eller delvist aflyst. Det er skolelederen, der vurderer om der kan føres et forsvarligt tilsyn ved hjælp af de medarbejdere, der er tilbage på skolen. Hvis ikke tilsynet kan gennemføres forsvarligt, må skolelederen vurdere, hvor mange elever, der kan møde i skolen, og hvor mange elever, der må sendes hjem som følge af lockouten, eller om skolen evt. må lukke helt.

 

•Elever, der er tilmeldt skolefritidsordningen (SFO), kan benytte denne i åbningstiden. SFO´ens åbningstid kan ikke udvides/omlægges til fx at omfatte den tid, hvor der normalt er skemalagt undervisning.

 

Som nævnt er vi i gang med at udarbejde en beredskabsplan for vores skole. Vi kan allerede nu sige, at:

-På vores skole kan det blive aktuelt at sende elever hjem …

-Vores lejrskoler til København kan blive berørt, men heldigvis ligger den midt i juni.

-Hvis der bliver behov for at arrangere privatpasning i forældreregi, vil vi melde det ud så tidligt som muligt.

-SFO vil være åbent som sædvanligt – dvs. kl. 06.20-08.10 og 12.30-17.00

-Børnehaven er åben som sædvanligt

-Vuggestuen vil være åben som sædvanligt

 

En konflikt vil være en belastning. Men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme igennem en eventuel konflikt på en så smertefri måde som muligt for alle, således at vi står bedst muligt til at tage fat igen når konflikten er overstået.

 

Hilsen Morten

 

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så kontakt skolen og kom på mailingslisten