Børnehavens Læreplaner

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2017


                         Børnehuset Frihaven


             Boddum – Ydby Friskole og Børnehus


                                          Indledning


Kravene til de pædagogiske læreplaner er fastlagt i Dagtilbudsloven § 8 – 10. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig læreplan.


Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Den pædagogiske læreplan beskriver de mål, vi har for børnenes læring indenfor følgende temaer :


- Barnets alsidige personlige udvikling


- Sociale kompetencer


- Sproglig udvikling


- Krop og bevægelse


- Naturen og naturfænomener


- Kulturelle udtryksformer og værdier


Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene.


Målene er formuleret så de retter fokus på de pædagogiske handlinger og processer, der skal lede frem mod målene. Den pædagogiske læreplan bliver således primært et redskab til at synliggøre, konkretisere og evaluere den pædagogiske indsats og ikke et redskab til at vurdere det enkelte barns udvikling.


1.Barnets alsidige personlige udvikling


Ved alsidig personlig udvikling forstår vi : Udvikling af selvfølelse og selvindsigt, evne til både at rumme andre og at sætte grænser i forhold til andre, udvikling af fantasi og kreativitet, følelsesmæssig udvikling, udvikling af evnen til stillingtagen og vedholdenhed.


Målet er at :


                       -       give plads til, at barnet udfolder sig som et selvstændigt, stærkt og alsidigt menneske


-          skabe grundlag for, at barnet udvikler sin selvbevidst og selverkendelse med viden om egne stærke sider og udviklingsmuligheder


-          hjælpe barnet med at formulere egne behov og grænser konstruktiv og lære det at respektere og anerkende andres behov.


-          medvirke til, at barnet udvikler selvværd og selvtillid. Der skal således være fokus både på barnets væren og barnets kunnen.


-          indgå aktivt i relationer med barnet på en møde, så barnets identitetsudvikling fremmes, og således at barnets udviklingsmuligheder får optimale vilkår.


Vi vil arbejde med målene, ved at :


-          vi vil støtte barnets evne til at tage initiativ og lade børnene føde deres egne ideer, derigennem udfordre sig selv.


-          give børnene en god og tryg hverdag, hvor de oplever omsorg, respekt og nærværende voksne.


-          give børnene mulighed for medbestemmelse i forhold til alder og udvikling


-          tage afsæt i børnenes interesser og behov


-          vi vil udfordre børnene og skubbe til deres grænser f.eks. klatre i træer, cykle uden støttehjul mm.


-          lære børnene at respektere hinandens forskelligheder, gennem dialog, hvor vi sætter ord på egne og andres reaktioner.


-          sætte ord på børnenes følelser og anerkender dem f. eks. glæde, frygt og vrede.


-          sætte fokus på børnenes venskaber, hjælper barnet til at finde positive relationer sammen med andre børn.


-          vi  vejleder  børnene i at løse konflikter, så begge parter kommer positivt igennem problemerne.


-          lære børnene at vente på tur.


-          inddrage børnene i hverdagens rutiner og pligter.


-          opfordre børnene til at få hjælp af en voksen.


2. Sociale kompetencer.


Ved sociale kompetencer forstår vi:  Evnen til at etablere fællesskab med andre, at føle og udtrykke empati og respekt for andre, at indgå i sammenhænge med andre og at kende til demokratiske værdier.


Børnehaven skal sikre en god balance mellem hensynet til individet og hensynet til fællesskabet.


Målet er at :


-          sikre, at børnene anerkendes og respekteres, som de personer, de er, og at de oplever at høre til.


-          Give børnene tryghed, så de oplever tillid i deres relationer til både voksne og jævnaldrende i  en børnehave uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor.


-          Lære børnene at være aktive deltager i fællesskabet, at samarbejde med andre og introducere dem i demokratiske processer.


-          Lære børnene at skelne imellem, hvornår de har frihed til at træffe egne valg, og hvornår hensynet til fællesskabet kræver enten fælles ansvar eller voksenansvar.


-          Sikre, at alle børn har stabil kontakt til både kammerater og voksne, herunder støttes i at danne venskaber.


-          Skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og medskabende af et socialt og kulturelt fællesskab.


Vi vil arbejde med målene ved at :


-          lære børnene gennem dialog at anerkende og respektere hinandens forskelligheder, som hudfarve, handicaps, social status og udseende.


-          sætte ord på barnets følelser og hjælpe barnet til at forstå andres følelser.


-          være nærværende voksne der støtter og hjælper, så andre kan se barnets potentialer og stærke sider.


-          gennem voksenstrukturerede forløb ønsker vi, at barnet opnår gruppefølelse, og at det er en værdifuld medlem af fællesskabet. Det kan f.eks. være ved samling, hvor  børnene skal vente på tur, regel lege, lytte til hinanden, turde at stå frem foran andre mm.


-          en voksne er mægler hvis børnene ikke kan løse deres konflikter. De voksne skal tage affære i forhold til mobning og drillerier inden det udvikler sig.


-          ved at veksle mellem det frie valg blandt legetilbuddene, lege hvor børnene er medbestemmende og voksenstrukturerede forløb.


-          tage udgangspunkt i børnenes ideer og videreudvikle dem.


-          Indrette stimulerende legemiljøer


-          inddrage børnene i hverdagens praktiske gøremål.


-          ved at børnene oplever nærværende, positive og anerkendende voksne.


                             3. Sprog

Ved sproglig udvikling forstår vi : udvikling og anvendelse af ordforråd og udtale, kendskab til skriftsprog, rim, remser, kendskab til eksistensen af tal og bogstaver, og hvad de kan bruges til, kendskab til eksistensen af IT/medier.

Målet er at :

-          give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem leg og dagligdags aktiviteter.

-          Udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.

-          Støtte og udvikle børnenes interesse og nysgerrighed for tegn, symboler, bogstaver og tal, rim, remser og rytmer.

Vi vil arbejde med målene ved at :

 

-          sætte ord på handlinger f.eks. ved borddækning, tælle tallerkner, bede om mælk når vi sidder ved bordet, spille spil f.eks. vendespil.

-          synge, lege sanglege, rime, og remse.

-          tale med børnene i hverdagen, ikke irettesætte børnenes udtalelser, men gentage det barnet siger med korrekte ord.

-          opfordre børnene til at fortælle om deres oplevelser og lytte til hinanden bl.a.  gennem leg.

-          bruge sproget ved konfliktløsninger og på den måde lære at sætte ord på problemet.

-          lade børnene spille PC – spil ud fra deres alder og niveau.

-          høre musik sammen med børnene.

-          snakke om tal og bogstaver, samt ugedage, måned, år og dato.

-          de voksne sætter ord på deres handlinger

 

             4. Krop og bevægelse.

Under dette punkt er nøglebegreberne : Sundhed, ernæring,  fysisk aktiviteter, at beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, at kende til  børnehavens og lokalområdets fysiske muligheder.

Målet er at :

-          bidrage til, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæden ved at være i bevægelse.

-          Medvirke til, at børnenes fysiske sundhed fremmes, med fokus bl.a. på ernæring, hygiejne og bevægelse.

-          Give mulighed for, at børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden

Vi vil arbejde med målene ved at:

 

-          bruge naturen/legepladsen til at udfordre børnenes motorik, løbe op og ned af skrænter, gå/løbe i ujævnt terræn, balancere på træstammer, klatre i træer, gynge, cykle og gå på stylter.

-          Lære børnene forskellige holdsport og regel lege.

-          Adgang til musikanlæg og CD’er. Ved musik aktiviteter bruger vi ligeledes forskellige instrumenter som vi spiller på samt synger og leger til.

-          Børnene har finmotoriske aktiviteter, b.la. tegne, klippe, klister og lege med perler.

-          Vi har fokus på sund mad, snakke med børnene om sund og usund mad.

-          Sætte fokus på håndhygiejne, vaske hænder efter toiletbesøg, før spisning.

 

               5. Natur og naturfænomener.

Under dette punkt er nøgleordene: Respekt for og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kendskab til kategorier som vægt, form og antal.

Målet er at :

-          give børnene oplevelser, der udvikler respekt og forståelse for at glædes ved at være i naturen.

-          lære børnene naturen at kende med alle sanser og at opleve den som kilde til og rum for leg, oplevelser, udfordring og viden.

-          skabe rammer for at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.

 

Vi vil arbejde med målene ved at :

-          benytte de forskellige årstider,  b.la. pjaske i vand om sommeren, lege i sne om vinteren.

-          tage på små tur i dagligdagen, samt større udflugter til både skov og strand, hvor børnene får mulighed for at sanse og opleve forskellige natur områder.

-          bruge de omkringliggende  skove og strande.

-          sætte ord på naturoplevelserne, når vi går tur og når vi er på legepladsen.

lære børnene respekt for naturen, være gode ved dyr og planter, ikke at smide papir o.s.v i naturen.

-          lade børnene eksperimentere med vand, sand, jord og mudder.

-          øve børnene i at fornemme hvilket tøj, vejret kræver.

 

          6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udvikling og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, mv.

Vi tror på , at jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver barnets personlige og sociale identitet. Først i mødet med andre og det anderledes, erkendes ens ståsted, rødder og udviklingsmuligheder.

Målet er at :

-          børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

-          Børnene får mulighed for at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner, og kunstneriske tilbud.

-          Børnene indføres i dansk kultur og får kendskab til andre kulturer.

-          Børnene skal have plads, rum og tid til at udfolde sig og eksperimentere.

Vi vil arbejde med målene ved at:

-          Børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børnenes skabende og kreative aktiviteter.

-          Vi har og benytter traditioner, bedsteforældredag, fastelavn, påske, jul, fødselsdage, forældrekaffe mm.

-          Lære børnene gamle og nye lege og sanglege.

-          Vi benytter historiefortælling, børnelitteratur, film, faglitteratur, musik, billeder, IT.

-          Vi leger med rim og remser.

-          Vi besøger de kulturelle steder i lokalområdet b.la. kirken, brandstation, bondegård, biblioteket mm.Frihaven er navnet på skolens egen børnehave, der blev oprettet i 2009


Direkte telefonnummer til Frihaven er: 4041 5949.


Frihaven er dagligt åben fra 06.15-17.00 (fredag til 16.00)


Ansatte:

Kirsten Holst (Pædagog og leder)

Rikke Vibskov Raadal (Pædagog)

Lone Nørgaard (Pædagogmedhjælper)

Tina Werenfeldt (Pædagogmedhjælper/vikar)

 

Frihavens formål:


Børnehavens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets alsidige udvikling med udgangspunkt i de pædsgogiske læreplaner. Frihaven er for alle og der arbejdes for at fremme tolerance og medmenneskelighed. Forældrene skal  i videst mulig omfang inddrages i arbejdet omkring børnehaven, og i så tæt et samspil som muligt skabe et velfungerende miljø for børnene.


Frihavens værdigrundlag:


Vi ønsker at børnehaven skal kendes på, at børn, forældre og personale skal mødes med et positivt livssyn, hvor store som små føler sig som en del af et anerkendende fællesskab og hvor der til stadighed sker en udfordrende udvikling, som ruster det enkelte barn til at begå sig i livet.


Visioner:


Frihaven skal være et sted, der bygger på tryghed, anerkendelse og den gode relation, i det pædagogiske arbejde med børnene, vores forældresamarbejde og i vores interne samarbejde. Børnehaven skal desuden være et udviklingsstimulerende miljø, hvor børnene har optimale muligheder for at udvikle sig bredt. Vi vil gøre vores til, at børnene er tilfredse med deres tilværelse og glade for deres hverdagsliv i Frihaven og hvor de skal bidrage til – og nyde godt af fællesskabet. Målet er at børnene kan tænke tilbage på deres tid i Frihaven som en god tid. Vi tilstræber at være et sted, hvor forældre har lyst til engagere sig og hvor de er trygge ved at aflevere deres børn, i vores gode rammer og til et fagligt dygtigt personale. Og alle børn skal altid være velkommen i Frihaven, børnene og deres forældre skal mærke at, der bliver taget hånd om dem , og det både i medgang og modgang.