Mobbepolitik

Mobbe-

politik

Mobbepolitik

for den selvejende institution

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus:


Mobbepolitik:

På Boddum Ydby Friskole stræber vi mod at forhindre mobning mest muligt. Vi ønsker at løse eventuelle problemer i fællesskab mellem elever, forældre og skolens medarbejdere.

Hvad er mobning?

Det er nødvendigt med en indkredsning af begrebet mobning, ligesom det er nødvendigt at operere med en ”bagatelgrænse”, således at helt banale ting som ”små uheld” og enkeltstående episoder mellem elever ikke anses for mobning.

Selve mobningen opstår som regel i et forhold barn og barn imellem, eller et barn og en gruppe af børn og er karakteriseret ved at være af længerevarende karakter, pinefuldt og nedværdigende for det barn, det går ud over.

Mobning kan være:

•Verbalt (fx at blive kaldt øgenavne)

•Socialt (fx at blive holdt uden for)

•Materielt (fx at få sine ejendele ødelagt)

•Psykisk (fx at blive truet eller tvunget til noget)

•Fysisk (fx at blive slået eller sparket)

•Digitalt (telefon, facebook mm)

Når mobning forekommer skal det tydeligt vises fra lærerens side, at det er uacceptabelt, og at det straks må ophøre.

Skolens mål:

Boddum Ydby Friskole har som mål at fjerne eller reducere mobningsproblemer i skolen mest muligt. Det gøres i tæt samarbejde med hjemmene og tager bl.a. sigte på at styrke kammeratskabet.  Fra skolestart i de yngste klasser arbejder vi målrettet på opgaven og anvender skoletiden igennem forskelligt pædagogisk materiale til styrkelse af godt kammeratskab. For de mobbede elever skal det fx vise sig ved større tryghed og øget selvværd, og ved at de føler sig afholdt af deres kammerater. For mobbernes vedkommende gælder det om at dæmpe deres negative opførsel, samtidig med at styrke deres positive sider. Det gælder for både den mobbede og for mobberne, at deres selvværd skal styrkes.


Arbejdsgang når mobbeproblemer opstår:

Det gør klasselæreren:

•Taler med den elev, der muligvis bliver mobbet

•I nogle tilfælde drøftes problemet med hele klassen

•De implicerede forældre orienteres

Klasselæreren er koordinerende i forhold til viderebearbejdning af mobningsproblemer.

Det kan forældrene gøre:

•Henvender sig i første omgang til klasselæreren

•Herefter kan forældre og klasselærer inddrage

skolebestyrelsen og/eller forældrerådet efter behov.


Det gør skolen:

•Klassens lærere inddrages

•Ledelsen inddrages

•Får mobberen til at stå til ansvar for sine handlinger

•Konfrontation mellem mobber og den mobbede, hvis det kan lade sig gøre

•Omsorg i forhold til begge, idet de begge har brug for hjælp

•Ekstra fokus på den mobbede, så vedkommende igen får lyst til at gå i skole og være en del af venneflokken

I ekstreme tilfælde kan skolen:

•Give tænkepause i form af fratagelse af legemuligheder i frikvarterer til mobberen

•Give tænkepause i form af eftersidning til mobberen

•Hjemsendelse af mobberen

•I yderste konsekvens kan samarbejdet ophøre med mobberen 


Gode råd til forældrene:

Bliver dit barn mobbet?

Følgende kan være tegn på, at dit barn bliver mobbet: manglende lyst til at gå i skole, ondt i maven, hovedpine, vil ikke fortælle hvordan det går i skolen, har ingen kammerater, kommer hjem med snavset eller ødelagt tøj, har blå mærker, virker trist og nedtrykt. Alt dette kan skyldes andre ting, men de er grund til at du bør kontakte skolen.

Du kan også selv gøre noget for at hjælpe dit barn:

•Vær opmærksom på dialog med barnet om skoledagen, barnets oplevelse af hverdagen, følelser og fysiske symptomer

•Lær barnet at sige klart og tydeligt fra over for mobning. Understreg at det ikke er dit barn, der er noget i vejen med – men de andre, der har en uhensigtsmæssig adfærd.

•Tilskynd at barnet ikke er tilskuer til mobning og øver sig i at sige fra overfor mobning af andre børn.

•Forsøg at få dit barn til at tage kontakt med et eller flere børn, som dit barn er tryg ved. Det er vigtigt, at voksne hjælper med dette, ellers giver barnet let op. At få mindst én ven er af stor betydning for barnet.

Mobber dit barn andre?

Det er ikke rart at opdage, at ens barn mobber andre. Men hvis det er sådan, bør du gøre noget ved det. Vi foreslår:

•Gør det klart for dit barn, at du ikke accepterer mobning, og at du ser alvorligt på sagen.

•Det er vigtigt ikke at give barnet skyldfølelse, men at gøre det klart, at barnet har ansvar for sine handlinger. Et barn, der mobber må ikke stemples som ond eller få fornemmelsen af at være forkert. Det er barnets adfærd, der er forkert.

•Tag kontakt til skolen (gerne klasselæreren) for at få hjælp til at løse problemet.Alle kan hjælpe til:

Elever og ansatte på Boddum Ydby Friskole kan gøre meget, men det er nødvendigt at hjemmene også hjælper til.

•Børn fortæller ikke altid om mobning, som de kender til. De tror, det er at sladre eller er bange for hævn. Men det er ikke at sladre! Det er at hjælpe børn, der har det svært.

•Vis tydeligt dit barn, at du ikke accepterer, at mobning finder sted. Hvis skole og hjem tager klart afstand fra mobning, får dette en positiv virkning på barnet.

•Forældre og det hjemlige miljø har stor betydning i forhold til mobning. Børn hvis forældre taler nedsættende om andre mennesker, mobber selv andre børn dobbelt så hyppigt, som børn fra hjem med respektfuld tale.

•Vis dit barn, at du interesserer dig for dets skole og deltag i skolens liv.

•Hjælp dit barn til at få god kontakt til de andre i klassen. Husk også at invitere det mindre populære barn hjem. Husk i øvrigt også at omgås de andre forældre ordentligt. Du er dit barns største rollemodel.

•Jo mere forældrene i klassen har at gøre med hinanden, jo nemmere bliver det at tale om de svære ting, som fx mobning er. Bl.a. derfor er det vigtigt at deltage i forældrearrangementer.

•For at børn kan trives og fungere kræves det, at de basale behov er opfyldt. Sørg derfor for, at dit barn får en ordentlig kost. Hertil hører en solid morgenmad og en god madpakke. Sørg også for at dit barn møder udhvilet i skole. Når de basale behov er opfyldt, har børn langt bedre mulighed for at klare sig godt gennem skoledagen.

Mobbepolitikken er gennemgået af det pædagogiske personale og af bestyrelsen.


Udarbejdet 2017 af medarbejdere