Specialundervisning

Special-undervisning

Selvevaluering - Kapitel 7 - Specialundervisning:


Hvert år har vi som skole mulighed for at tildele de enkelte klasser/grupper nogle ekstra timer til specialundervisning for at sikre, at alle elever får mest muligt ud af den normale undervisning. Der er også hvert år elever, der kræver ekstra støtte, og hvortil vi søger ekstra midler hos staten.


Disse timer bruges ude i grupperne/klasserne på den måde, at de primært bruges på den eller de elever, der har udløst støtten. Da vi også selv tildeler nogle timer til de enkelte klasser/grupper kan disse ekstra lærertimer også bruges til en ekstra hjælp for hele klassen, så støtteeleverne på den måde også indgår i det almindelig undervisningsforløb og dermed følger klassen en del af tiden.


Fremadrettet påtænker vi at oprette nogle mindre hold, der nogle timer om ugen også kan samle elever fra forskellige grupper/klasser, så de på den måde kan sikres endnu flere timer med støtte og øget opmærksomhed.


Hvert år udarbejdes elevplaner, der beskriver den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer, og som kan bruges, hvis en elev skal skifte skole. Heri fremgår også, hvis det skønnes, at der er brug for ektra hjælp til en elev. Forud for evt. tiltag med ekstra undervisning inddrages forældrene, så de hele tiden er med til at bakke op om de tiltag, vi gør som skole, og så de kan følge op på det derhjemme.


For at sikre, at vi hele tiden bruger timerne bedst muligt, har vi et tæt samarbejde med PPR i Thisted kommune, der sørger for at udarbejde PPR-rapporter. PPR deltager i møder på skolen sammen med skolens undervisere og forældre til elever med såvel faglige som sociale vanskelighede, så vi hele tiden forsøger at yde så optimal støtte som muligt.


Ud fra disse samtaler med PPR og evt. andre ressoucepersoner fra kommunen forsøger vi at sikre os den viden, der skal til, for at vi kan yde den bedste og mest optimale støtte ind i undervisningen både fagligt og socialt.


Dette kapitel er evalueret af skolens undervisere og bestyrelsen


Kapitlet skal evalueres igen senest april 2023.