UMV

UMV

Min. hvert 3. år skal der laves en Undervisnings Miljø Vurdering, hvor undervisningsmiljøet undersøges på skolen.


Det foregår ved, at eleverne inddrages i undersøgelsen og svarer på en række spørgsmål ang. dagligdagen og undervisningen.


Her er resultatet af den seneste undersøgelse, der fandt sted i 2016


Undervisnings Miljø Vurdering 2016


Forord:

I starten af 2016 har vi på Boddum-Ydby Friskole foretaget en UMV blandt størstedelen af skolens elever. I børnehaveklassen samt gruppe 1 (1.+2. klasse) har der været anvendt alternative skemaer, eller der er anvendt udvalgte spørgsmål fra hovedspørgsmålsarket, der har været brugt i gruppe 2+3. I den store undersøgelse er der blevet spurgt om både fysiske rammer og psykiske opfattelser. Vi har forsøgt at bruge besvarelserne så konstruktivt som muligt. Hvad er kriteriet for et positivt svar eller omvendt? Er det når 80 % er positive eller? Her har vi individuelt ved hvert svar forsøgt at finde ud af, hvad vi kan gøre bedre, idet vi ved at vi på nogle områder vil være i stand til at gøre nogle ting på en bedre måde, mens vi på andre parametre ikke ser det nødvendigt, da der her er tale om forskellige tolkninger fra elevernes side. Først en kort gennemgang af udvalgte områder fra undersøgelsen og til sidst en konklusion med efterfølgende handleplan.


Undersøgelsen:

Undersøgelsen starter med at fastslå, at 84% er glade for at gå i skole og at 95% er glade for deres undervisere. Det er et godt udgangspunkt at se resten af undersøgelsen svar i. 95% synes de lærer meget i skolen, og 97% synes, at lærerne er med til at skabe god stemning og trivsel i klassen. De fleste føler sig godt accepteret og retfærdigt behandlet.

94% siger der ikke findes mobning på skolen, hvilket er et dejligt højt tal, men netop her kunne det være ønskeligt, at procenten er 100, hvorfor vi på dette område bør være ekstra vågne for at spotte de sidste 6%.


Ang. skolens rammer er der overvejende gode besvarelser. 94% siger klasselokalerne er gode rent størrelsesmæssigt. Man kan både se og høre, hvad der foregår, og der bliver gjort pænt rent på skolen. Der er gode faglokaler og i det hele taget gode faciliteter på skolen. 32% giver udtryk for, at det trækker fra nogle vinduer, og dermed også hele 59% der tilkendegiver, at der nogle steder på skolen kan være koldt.


Eleverne føler sig generelt godt inddraget i forskellige slags beslutninger. Det gælder både i undervisning, leg og fritid. 80% føler, at de bliver inddraget i f.eks. udsmykninger af skolen, og 89% fortæller, at lærerne er gode til at lytte, når elever kommer med forslag til emner i undervisningen. 94% synes også, det er nemt at finde en voksen, når der er brug for det, og 97% af eleverne ved, hvad de skal gøre, hvis skolen brænder, eller brandalarmen går.


Konklusion:

Generelt er vi rigtigt glade for de mange positive besvarelser, der viser, at en meget stor del af eleverne har det rigtigt godt og føler sig godt tilrette på skolen. Vi har gode fysiske rammer, der bliver brugt flittigt. Klasselokalerne er gode, og eleverne kan lide at opholde sig både der og på resten af skolens arealer. Flere steder trænger skolen til renovering, hvilket også kommer tilkende i spørgsmålene om træk og kulde/varme. Vi ved, at vi her har en udfordring, som vi skal have løst.

At der er elever, der føler sig mobbet eller alene er altid en stor udfordring. Det uanset om det kun gælder 1 eller 2 elever. Det forsøger vi at gøre så godt som muligt ved hele tiden at forsøge at løse en ev. konflikt på skolen eller tage kontakt til hjemmet, hvis vi skønner, at de er en del af løsningen.

97% af eleverne giver udtryk for, at lærerne er gode til at hjælpe dem, hvis de har problemer, og hele 94% fortæller også, at man godt kan lide at samarbejde om opgaver i klassen.


73% leger med klassekammerater i fritiden, og 64% synes, de er gode til at rydde op efter sig selv. 64% synes der mangler udsmykning, hvilket måske også er udtryk for, at noget af den eksisterende udsmykning trænger til udskiftning, så man bedre kan se sine egne produkter på væggene. 34% kunne godt tænke sig flere grønne planter, og 50% synes, at der ofte går for lang tid, inden evt. skader eller ituslåede ting bliver repareret.


Alt i alt er vi glade for de mange positive svar, der fortæller, at næsten alle elever føler sig trygge og godt tilpas på skolen, men at der også er opgaver og udfordringer, vi som skole står overfor, og som vi fremadrettet skal forsøge at løse så godt som muligt.


Handleplan:

At vedligeholde en skole kræver både ressourcer og tid. Vi er gået gang med udskiftning af vinduer forskellige steder på skolen, og det er planen at skifte en del mere ud allerede i år, så vi kan minimere både kulde og træk. Det vi ikke når i år, håber vi at kunne realisere næste år.

2 gange om året har vi en arbejdslørdag, hvor størstedelen af skolens forældre møder op og tager fat. Det er ofte på sådanne dage, vi får lavet både store og små vedligeholdelsesmæssige opgaver, hvor vi erkender, at der i dagligdagen ikke altid bliver fuldt op på reparationer mm. hvis de kan udskydes til en sådan lørdag.


En gang om ugen holdes der enten lærermøde eller personalemøde, hvor skolens elever drøftes, hvis der er brug for dette. Endvidere holdes der 2 gange om året elevsamtaler med hver enkelt elev, og ligeledes afholdes der forældresamtaler 2 gange om året. På disse møder er elevernes trivsel i højsæde, så vi hurtigt kan både spotte og afhjælpe elever, der er kede af det på den ene eller den anden måde. Der vil nok altid være elever, der har perioder, hvor de føler sig mindre værd eller lidt alene. Det kan være grundet i familiemæssige oplevelser eller udfordringer i skole og fritid. Vi vil fortsat skabe gode rammer ved hjælp af samtaler og nærvær, så både elever og forældre kan føle sig trygge ved skolen og dens medarbejdere.


Vi har det sidste års tid arbejdet meget med sproget, da de fleste konflikter ofte opstår på baggrund af dårligt og negativt ladet sprogbrug. Dette vil vi fortsat arbejde en del med, så elevernes selvværd på den måde kan styrkes og opbygges. Vi arbejder også med orden hos eleverne, så de lærer, at jo bedre styr man har på tingene, jo bedre fungerer undervisning og dermed læring.


29% har givet til kende, at der er for lidt ro i timerne. Dette er også et område, vi vil sætte hårdt ind på, da alle skal have den fornødne ro i undervisningssituationerne, så læringen kan blive optimal. Derfor vil dette også blive et fokuspunkt frem mod næste UMV.