UMV

UMV

Min. hvert 3. år skal der laves en Undervisnings Miljø Vurdering, hvor undervisningsmiljøet undersøges på skolen.


Det foregår ved, at eleverne inddrages i undersøgelsen og svarer på en række spørgsmål ang. dagligdagen og undervisningen.


Her er resultatet af den seneste undersøgelse, der fandt sted i 2020


Undervisnings Miljø Vurdering 2020

 

Forord:

I 2020 har vi lavet en undersøgelse blandt skolens elever om skolens undervisnings-miljø. I de små klasser er de blevet spurgt ud fra udvalgte spørgsmål fra de obligatoriske spørgsmål fra DCUM. Fra 2. klasse og op har alle elever svaret på hele 82 forskellige spørgsmål om trivsel, skole, indretning af lokaler, mobning, fritid osv. Vi mener derfor, der er et godt grundlag for at kunne vurdere, hvordan miljøet ser ud på vores skole i øjeblikket.

Hvordan skal man så vurdere alle svarerne? Vi har lavet alle svar om i procent, så vi på den måde har en fælles indikator for, hvordan eleverne svarer. Nogle af spørgsmålene kan godt virke lidt forvirrende, da det skifter mellem almindelige spørgsmål og ”ikke” spørgsmål, hvilket hos nogle af eleverne gav anledning til en del forvirring, hvorfor der måske kan være nogle fejl hist og her, fordi man faktisk har svaret det modsatte af det, man gerne ville svare. Det fremgår også af nogle af besvarelserne, at dette muligvis er tilfældet, hvorfor vi her tager nogle af svarerne med en smule betænkelighed. De har dog ikke særlig betydning for den store sammenhæng, idet det ofte er steder, hvor en stor majoritet har svaret det samme, mens nogle ganske få har svaret det modsatte.

 

Undersøgelsen:

Undersøgelsen starter med at finde ud af, om eleverne er glade for skolen og dens undervisere. Her synes hele 78 % at de er glade for at gå skole næste 90 % er glade for deres lærere. 97 % er glade for at arbejde sammen med de andre på klassen, og samme procentdel giver udtryk for, at de øvrige klassekammerater kan lide dem, som de er. 87 % synes, at lærerne er gode til at lytte til eleverne, og 94 % giver udtryk for, at lærerne gerne vil hjælpe, hvis eleverne har problemer. Der er også elever, der synes at deres lærere stiller for store krav til dem, og at de får mange lektier for. Ca. 80 % mener ikke, der er mobning på skolen, men det betyder jo samtidig, at ca. 20 procent synes, der er eller har været en eller anden form for mobning. Der er også ca. 80 % der giver udtryk for, at lærerne er hurtige og gode til at gribe ind, men samtidig også 20 %, der synes, vi kunne gøre det bedre.

 

84 % af vores elever dyrker sport i fritiden, og ca. samme procentdel leger også med andre klassekammerater i fritiden. Ang. klasselokalernes indretning synes de fleste, at det er ganske godt. 7 % synes, der nogle gange er for varmt, mens 30 % synes, det nogle gange kan være for koldt. Næsten ingen synes, der er dårlig lugt, og de fleste synes at lokalerne har en god størrelse. Nogle giver udtryk for, at nogle af lokalerne og gangene er kedelige. Dette gælder ca. 30 %, og samtidig synes ca. halvdelen at eleverne har god indflydelse på netop udsmykning af skolen.  Næsten 100 % giver udtryk for, at de har lyst til at være udenfor i frikvarterene, og at der er gode muligheder for leg og bevægelse. 70 % synes, der er gode og hyggelige lokaler til hygge, mens kun ca. 40 % synes, at toiletterne er rene og pæne.

 

75 % synes altid de hurtigt kan finde en voksen, hvis de har brug for det, og 94 % ved, hvad de skal gøre hvis brandalarmen lyder. 90 % synes at idrætsfaciliteterne er gode, og 80 % synes at de øvrige faglokaler er spændende. 83 % synes, at de selv er gode til at rydde op efter sig, og kun ganske få giver udtryk for, at der ofte er ting på gulvene, som de kan falde over.

 

Konklusion:

Når man ser hele undersøgelsen i gennem, er der mange gode svar, der viser, at eleverne generelt har det godt og trives på skolen. Det vil altid give anledning til en smule bekymring, når man samtidig kan læse, at enkelte elever har givet udtryk for det modsatte af flertallet, og dermed også har givet udtryk for, at de måske ikke trives helt så godt som andre. Da besvarelserne er anonyme, ved vi ikke, hvem der har svaret hvad, men samtidig kender vi jo også vores elevflok ganske godt, da der sammenlagt set kun er er tale om pt. 57 elever. Vi har derfor godt kendskab til den enkelte elev og ved derfor også, at der er nogle af vores elever, der til daglig går og tumler med forskellige ting, der godt kunne give udslag i en sådan undersøgelse. Det er derfor områder, vi hele tiden arbejder med, og som vi har fokus på. Generelt er eleverne glade for skolens lokaler. Vi er på en ”gammel” folkeskole, hvilket betyder, at rammerne nogle gange godt kunne ønskes anderledes, men muligheden for at ændre dem, er ikke det, der ligger lige først for. Vi forsøger at renovere, der hvor det trænger, så vi hele tiden har et sundt og godt indeklima. Samspillet mellem lærere og elever er et vigtigt område. Uanset om man er i indskolingen eller op mellemtrinet, så skal der være en tilpas dialog om tingene. På nogle områder er det vigtigt at inddrage eleverne, og på andre områder kræver det mange ressourcer at give medbestemmelse. Der er derfor ofte tale om en vekselvirkning, hvor det i store perioder er lærerne, der sætter dagsordenen, og så får eleverne lov at byde ind med mindre ting i den store sammenhæng.

 

Handleplan:

På en lille friskole arbejder vi til stadighed med at skabe gode undervisningsforhold, så eleverne opnår både god trivsel og god læring. Derfor er vi obs. på mange af de ting, der arbejdes med i denne Undervisnings Miljø Vurdering. Noget af det vigtigste som vi hele tiden har for øje, er netop at eleverne trives og har det godt. Derfor forsøger vi også at gribe ind ved den mindste tendens til mobning eller lignende, hvilket næsten alle elever også har givet udtryk for. Vi vil hele tiden forsøge at gøre det bedre, hvorfor dette punkt også er på dagsordenen til næsten hvert møde. Ang. skolens rammer, så arbejder vi også hele tiden med at renovere og optimere undervisningsforholdene. Det gælder både på varme, lys og rent pladsmæssigt. Det gælder ang. indretning af faglokaler, samt selvfølgelig på de sikkerhedsmæssige områder. Enkelte elever har givet udtryk for, at de har været syge, og at det måske kan skyldes skolen. Disse ting vil vi selvfølgelig i hvert tilfælde tage alvorligt og undersøge, om det har noget med lys, varme eller træk at gøre, eller om der er lugtscener, der kan være med til noget sådan.

 

Vi vil fortsat arbejde meget med trivsel på selve klassen, så eleverne altid har det godt i den base, der udgør de fleste af deres timer. Hvis eleverne trives og føler sig godt tilpas, vil mange af de andre ting, der sker på en skole også fungere meget bedre. Endelig er vi godt i gang med at gøre vores toiletter mere indbydende. Der er sat duftsystemer op, der gerne skulle tage en evt. lugt, og rengøring af toiletter er sat mere i system. Endelig har vi også forsøgt at inddrage eleverne i at holde toiletterne pæne, og i de perioder, vi har gjort det, har de faktisk været rigtigt godt tilfredse.