Værdigrundlag

Værdi-grundlag

Værdigrundlag for den selvejende institution

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus:


Den korte udgave:


Boddum-Ydby Friskole og Børnehus’ formål er at drive en friskole og børnehave/vuggestue efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.


Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.


Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Selvtillid, gensidig tillid, samarbejde, ansvarlighed og respekt gældende for både lærere, elever og forældre, for der igennem at bevare og fremme elevens nysgerrighed, lærelyst og evne til at undres, for her igennem at opnå et højt fagligt udbytte i et miljø der giver tryghed og plads til alle, og hvor ingen bliver glemt.


Den lange udgave:


Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

På Boddum Ydby Friskole undervises på baggrund af de af folketinget vedtagne "Fælles mål", der deffinerer, hvad eleverne skal kunne i slutningen af hvert klassetrin. Skolen afholder ikke "Nationale test", idet vi ikke mener, at de giver et retvisende billede af, hvad den enkelte elev kan. For at sikre os at niveauet nåes, tages der løbende små tests og laves opgaver, der giver den enkelte lærer et fornuftigt billede af, hvad eleverne kan, så der hele tiden kan sættes ind på de områder, der evt. måtte trænge til ekstra øvelse.

 

Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Selvtillid, gensidig tillid, samarbejde, ansvarlighed og respekt gældende for både lærere, elever og forældre, for der igennem at bevare og fremme elevens nysgerrighed, lærelyst og evne til at undres, for her igennem at opnå et højt fagligt udbytte i et miljø der giver tryghed og plads til alle, og hvor ingen bliver glemt.

 

Det sker ved:

•Engagerede og begejstrede voksne.

•Fagligt dygtige lærerer, der formår at gøre undervisningen interessant.

•Undervisningsdifferentiering

•Projektarbejdsform

•Værkstedsaktiviteter

•Anerkende forskellige læringsstile

•Tidssvarende materiale

•Daglige morgensamlinger

•Bogens uge

•Man drager vores virkelige verden/nutiden/aktuelle emner ind i undervisningen.

•De fysiske rammer skal være i orden.


Undervisningen skal udvikle elevens selvtillid, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes personlighed.

Det når vi ved:


Selvtillid:

•Differentieret undervisning, der giver eleverne positive oplevelser uanset elevens niveau.

•Der arbejdes efter principperne i den anerkendende pædagogik.


Ansvarlighed:

•Eleverne tager del i skolens liv, deltager i de processer, der udgør skolens liv. En forberedelse til demokrati.

•Eleverne skal lære at tage del i ansvaret for egen læring – naturligvis ud fra deres udviklingsmæssige niveau – f.eks. gennem bevidstgørelse om at aktiv og opmærksom deltagelse i undervisningsmæssige aktiviteter er meget vigtigt samt at lektielæsning er en vigtig del af livets realiteter.

 

Samarbejdsevne:

•Valg af undervisningsformer, der fremmer samarbejdsevnerne hos eleverne.

•Elever har ansvar for konkrete opgaver.

•I en positiv ånd deles ansvaret for læring mellem elever, forældre og lærere.


Samarbejdet mellem skole og hjem skal bygge på gensidig tillid, ansvar og respekt med det fælles mål at fremme klassens og den enkelte elevs tarv.

Det gør vi ved:

•Elevsamtaler

•Forældremøder og skole/hjemsamtaler

•Lektiebog

•Fællesarrangementer

•En altid opdateret hjemmeside.

•Informationer via mail

 

På Boddum-Ydby Friskole arbejder personalet tæt sammen omkring den enkelte elev.

Det gør vi ved:

•Personalemøder

•Bekymringsmøder – evt. med PPR

•God daglig kommunikation mellem de enkelte lærere/ledelse og andet personale.


Vi har trygge overgange fra børnehave til skole.

Det gør vi ved:

•Fælles legeplads

•Deltagelse i morgensang

•Fælles udflugt

•Musikalsk legestue.

•”Førskolegruppe” – et koncept, hvor samarbejde og samvær mellem skole og børnehave intensiveres for førskolebørnene gennem børnehavens deltagelse i f.eks. morgensang, undervisning, aktiviteter i SFO.

•Personalet i børnehave – SFO – skole deler viden om de enkelte børn.


På Boddum-Ydby Friskole sætter vi undervisningsmiljøet højt!

 

Vi går i skole for at lære så meget som muligt:

Derfor forventer vi undervisningsparate børn, der er:

•Veludhvilede

•Velnærede

•Nysgerrige

•Anerkendte både hjemme og i skolen.


Vi skal have det rart sammen:

•Vi arbejder sammen i et overskueligt trygt miljø, hvor vi har en positiv tilgang til opgaverne.

• Vi fokuserer på muligheder.

•Anerkendende miljø mellem personale og elever, internt i personalegruppen, internt i elevgruppen.

•Vi har et miljø, der hviler på retten til forskellighed.

•Vi ønsker et pænt sprog mellem alle.

•Vi tager hånd om konflikter i fællesskab.

 

Vi skal være gode ved tingene:

•Har vi en velholdt skole, passer vi bedre på den.

•Når det også er forældrenes projekt at vedligeholde skolen (reparation og rengøring), skaber det ejerskab og fremmer dermed følelsen af, at den skal passes på.