Nyhedsbrev

Her finder du skolens sidste nyhedsbrev

Nyhedsbrev uge 15                       

  • Genåbning onsdag den 15. april
  • Nødpasning
  • Græshopper
  • Info fra PPR
  • God påske

 

 

Kære forældre

 

Som lovet i mit lille infobrev i går, har vi de sidste par dage arbejdet på at kunne åbne både børnehus, skole og sfo efter påske. Det synes vi selv, vi er kommet godt i mål med, så derfor vil vi glæde os til at se alle børn og elever næste onsdag den 15. april. Jeg vil dog nævne, at hvis man går derhjemme og har mulighed for at beholde sine børn fra børnehuset derhjemme, er man meget velkommen til det. Vi synes selv, vi har fundet nogle gode løsninger på et godt trygt og fornuftigt samvær her på skolen og i børnehuset, men selvfølgelig er man mere ”sikker” derhjemme.

 

Generelt er ministeriet og sundhedsmyndighedernes henstillinger, at man så vidt muligt er udendørs, så meget det kan lade sig gøre. Det kommer til at gælde både i børnehus, sfo og skole.

Når man møder ind, skal man ankomme i udetøj. Dvs. børnehavebørn kommer i flyverdragt eller hvad vejret nu byder på. Det samme gælder børn til skole og sfo. Vuggestuebørn må gerne komme ind. Herefter følger man de anvisninger, der gives fra skolen og børnehusets medarbejdere. Der gælder fortsat en regel om, at man ikke må lege sammen i større grupper. Hvordan vi kommer til at overholde det, skal vi nok give mere information om til eleverne, når de møder ind på onsdag. I store træk kan jeg sige, at man som udgangspunkt leger med dem, man går i klasse med.

 

Sfobørn møder ind til den tid, de plejer, men husk at det som udgangspunkt foregår udendørs. Der vil også blive mulighed for at komme ind og lege og opholde sig, men dette skal tilrettelægges, så alle ikke er inde på samme tid. Det er nogle af de ting, vi skal have lært i de kommende uger, at vi må lære at tage hensyn til hinanden og give hinanden den plads, der er nødvendigt, så vi alle kan få mulighed for at lave forskellige ting, men bare ikke på samme tid.

 

Vi vil gerne at alle har spist morgenmad hjemmefra, da fælles spisning af mad vil være en stor udfordring i forhold til de mange sundhedsmæssige forholdsregler, vi skal leve op til.

Elever i skoledelen bedes medbringe deres madkasse og drikkedunk i en frysepose med navn, der puttes i en kurv udenfor hoveddøren, hvorefter klasselæreren putter kassen i køleskabet, så alle ikke skal ind og have fat i køleskabsdøren mange gange i løbet af dagen.

Børn i Børnehuset skal selv have madpakke med den første dag (onsdag). Herefter bliver der serveret mad til børn i børnehuset som normalt dog via nye procedurer, så unødig smitte undgås.

Når man afleverer børn i skoledelen, vil det være super, hvis man kan aflevere udenfor skolen, så man ikke behøver komme ind, men ellers er det også ok at hjælpe de mindste ind på gangen. Husk håndsprit indenfor døren. Børn til børnehuset bedes gå bagom og ind af den låge (som man ellers ikke plejer at må gå ind af), så man undgår at gå igennem skolens aula. Der vil også være sprit ved indgangen til børnehuset, som man bedes benytte.

 

I det hele taget gælder det for alle, at man skal have tøj med, så man kan være udendørs det meste af dagen. Husk derfor også at få skiftetøj med, hvis man af en eller anden grund skulle blive våd eller beskidt. Hvis vi får flere dage som i øjeblikket, er det også godt at have noget solcreme med.

Mette Frederiksen sagde i mandags, at alle forældre nu har en opgave i at lære sine børn at vaske hænder, inden de skal starte i skole efter påske. Det håber vi, at I får dem lært, så de har vasket hænder, inden de tager hjemmefra. Når de kommer ind på skolen, vil der også være nogle procedurer, hvor de skal vaske hænder med jævne mellemrum samt bruge sprit. Vi håber at få monteret nogle spritdispensere lige indenfor døren i aulaen, så alle der kommer ind via indgangene starter med at spritte deres hænder af. Der vil også være sprit rundt i klasserne, som kan bruges med mellemrum, når der er brug for det. Vi skal alle være meget gode til at passe på hinanden, så derfor er det også vigtigt at den daglige hygiejne er god. Vi indfører nogle procedurer, så der jævnligt bliver tørret af på flader og håndtag. Det er også vigtigt, at toiletterne holdes så pæne og rene som muligt, hvilket betyder at ALLE drenge fremover skal sidde ned, når de skal tisse.

 

Fælles blyanter, farver osv. pakkes væk. Det er derfor vigtigt, at ALLE elever selv har et penalhus, der både har blyanter, viskelæder, farver, blyantspidser, passer osv, så man ikke skal låne af hinanden.

 

Til eftermiddagsmad i SFO modtager vi meget gerne boller, pizzasnegle, kanelsnegle, pølsehorn mm. som er forholdsvis nemt at spise – også udendørs. Vi satser på at kunne sætte et telt op i skolegården, så vi stadigvæk kan være en del ude, også selvom vejret skulle være knap så godt som i øjeblikket.

 

Nu til noget mere konkret omkring skolegang:

Alle dage starter kl. 08.10 som vi plejer. Nogle dage vil det blive med morgensang i skolegården, og andre dage bliver der morgensang på klassen. Når vi mødes på onsdag, starter vi i skolegården med fælles ”godmorgen og velkommen”, samt lidt information om den nye tid, vi nu går i møde. Den første dag bliver lidt en introduktionsdag, hvor man i klassen skal snakke den sidste tid igennem, samt snakke undervisning og procedure for samvær.

 

Der er hele tiden blevet sagt 0. klasse til 5. klasse. Det passer ikke særligt godt ind i friskoleverdenen, hvor man ofte har samlæste klasser. Jeg har derfor været i kontakt med friskoleforeningen, der har givet grønt lys for, at vores 6. klasse selvfølgelig også skal i skole, når de til daglig undervises sammen med vores 5. klasse. Så derfor skal alle 6. klasser altså også møde ind på onsdag. I reglerne fra sundhedsmyndighederne hedder det, at man ikke må være for mange elever sammen i klassen. Vi har derfor delt eleverne op, så de er i mindre enheder rundt på skolen. Det er meningen, at man skal være og blive i disse enheder det meste af dagen.

 

Der undervises primært i dansk, matematik og engelsk. Dvs. det er fortsat en slags nødundervisning, nu bare med fremmøde på skolen. Fag som idræt, krea, musik og madlavning udgår som fag, men der kan sagtens indlægges kreative ting og bevægelse i undervisningen. Man har som udgangspunkt den samme lærer hele dagen. Der kan dog byttes lidt rundt en gang imellem, så undervisningen optimeres. Alle elever får deres faste plads, som de skal være forberedt på at have i mange uger frem.

 

0.klasse holder til i det første klasselokale ned af gangen og har Else som klasselærer. 1.klasse har Inge-Dorte og Irena som klasselærere og holder til i det midterste lokale. 2.+3. klasse holder til i det nederste lokale på gangen og har Anette som klasselærer. 4.klasse holder til i gymnastiksalen og har Merete som klasselærer. 5.klasse holder til i klasselokalet i pavillonen og 6.klasse i biblioteket, og de har Katrine som klasselærer.

 

Der vil blive forskudte spisepauser, og vi har også inddelt skolens udeområder i forskellige zoner, hvilket betyder, at klasserne på skift har adgang til disse zoner, så man ikke er for mange elever samlet det samme sted. Igen bliver det som udgangspunkt i klassen, man tilbringer tiden sammen både i undervisning og pauser. Det er ikke tilladt for skolebørn at gå om i Børnehusets udearealer.

 

Man kan ikke medbringe noget i madpakken, der skal varmes, da det ikke vil være muligt at bruge mikroovn. Husk også at få vasket madkasse og drikkedunk grundigt af derhjemme hver dag. Det skal måske også siges her, at det selvfølgelig ikke er tilladt at dele madpakker i denne periode.

 

Skoledagen slutter hver dag kl. 12.30, hvorefter man kan tage hjem. Vi vil gerne opfordre til, at hvis man har mulighed for at hente børnene/eleverne hjem, at man så gør det så tidligt som muligt.

 

I SFO vil der være nogle skærpede regler for, hvor mange man leger sammen. Der vil også være noget af det normale legetøj, der er pakket væk, da vi ikke har mulighed for at leve op til kravet om, at det skal kunne vaskes 2 gange pr. dag. Man kan f.eks. heller ikke bygger huler indendørs, da man i sådanne små tætte rum, vil være meget udsat for smittespredning, hvis én af eleverne skulle have noget at smitte med.

 

Sundhedsstyrelsen har gjort det meget klart, at hvis man har børn, der er meget snottede, syge, hoster, eller har influenzalignende symptomer, skal man beholde dem hjemme. Hvis skolen eller børnehuset vurderer, at en elev eller et barn viser tegn på sygdom, vil vi hurtigst muligt tage kontakt til hjemmet med håb om, at barnet/eleven kan hentes.

 

Det blev en ordentlig omgang. Hvis jeg har glemt noget, kan det være, der kommer en lille op følgende hilsen, men ellers vil I først høre noget fra mig igen i næste uge. Til sidst vil jeg sige, at vi selvfølgelig gerne vil svare på en hel masse spørgsmål i næste uge, der stilles af eleverne. Men vi vil også gerne have, at I som forældre gør jeres børn det klart, at det ikke er alle ting, vi kan og vil diskutere, og at der vil være regler og påbud, som man bare skal følge, fordi det er sådan, det fra myndighederne er bestemt til at være.

 

Hvis der er elever eller børn, der ikke møder ind på onsdag, vil vi gerne vide det. Det gælder også, hvis der er elever, der ikke forventer at bruge SFO.

 

Tirsdag gælder fortsat de samme regler om hidtil ang. nødpasning, at hvis man er i en situation, hvor man skal på arbejde, men ikke har nogen muligheder for at få passet sine børn, kan man rette henvendelse til enten Kirsten eller mig.

 

De kommende 0. klasser (Græshopperne) begynder også den 15. april. De skal møde ind i Børnehuset, hvorefter de går på skolen (SFO-lokalet), når eleverne har påbegyndt deres undervisning, dvs. efter kl. 08.10.

 

Jeg har også modtaget information fra PPR, som jeg vedhæfter.

 

Med disse ord ønskes I alle en god påske.


Hilsen Morten


Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, så kontakt skolen og kom på mailingslisten