Hilsen fra Merete Riisager

Hilsen fra undervisningsministeren

Kære skoleledelser, lærere og skolebestyrelser Velkommen tilbage til et nyt skoleår!


Skoleåret 2018/2019 er i gang, og I er uden tvivl allerede nået langt med planlægningen af året på jeres skole. Jeg vil bruge skolestarten som an- ledning til at takke jer for den store og vigtige indsats, I hver dag yder til gavn for jeres elever.

Retten til at oprette og vælge en fri skole har i mere end 100 år været sikret i grundloven. Den ret skal vi holde fast ved. For det er en væsent- lig styrke for Danmark, at vi har et mangfoldigt skolesystem. En mang- foldighed, I på de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler bidrager væsentligt til.


Men et mangfoldigt skolesystem kommer ikke af sig selv. Det er resulta- tet af jeres arbejde og engagement. I knokler hver dag for at give vores børn og unge den bedst mulige uddannelse og dannelse og dermed det bedst mulige grundlag for deres videre færd i livet.


Som undervisningsminister er det min ambition at sikre de bedst mulige rammer for jeres arbejde, så I kan koncentrere jer om at drive skole. Det gør jeg blandt andet i samarbejde med jeres skoleforeninger, så vi også i fremtiden kan nyde godt af et mangfoldigt skolesystem.


Jeg håber, at I på jeres side vil fortsætte det forpligtende samarbejde med forældrene, som er kendetegnende for de frie skoler. Når skole og hjem er i tæt dialog omkring det enkelte barn, og når forældrene sammen har fokus på fællesskabet, styrker det både elevernes læring og trivsel.


Enkelte frie grundskoler har inden for det seneste år mistet deres statsli- ge tilskud, og når man læser nyhederne, kan det måske virke som om, at jeres frihed er under pres. Det er vigtigt for mig at understrege, at frihe- den til at drive skole på et værdimæssigt grundlag er en grundlovssikret rettighed. Og det skal det vedblive med at være. Men alle skoler skal na- turligvis overholde loven og forberede eleverne til et liv som borgere i et demokratisk samfund.


Styrkelsen af tilsynet med de frie skoler ændrer ikke ved, at friheden til at oprette og drive skoler som et alternativ til de offentlige skoler er og skal være til stede i et frit samfund som det danske. Og den frihed har vi tillid til, at I kan forvalte.

Vi arbejder alle sammen med det samme mål for øje: hver enkelt elev skal opleve en tryg og meningsfuld hverdag i en skole, hvor de er en del af et fællesskab med tydelige voksne, der har plads til at udøve deres pro- fessionelle dømmekraft.


Jeg ønsker jer et godt skoleår for og med eleverne.


Med venlig hilsen Merete Riisager